PYLOS NEWS -MESSINIA GREEE

ΕΝΑΣ ΜEΓΑΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.. Pylos News in daily news.

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Νύχτα με Πανσέληνο στην Αρχαία Μεσσήνη

Το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου AIACE  των πρώην υπαλλήλων και νυν συνταξιούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, οργανώνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 την εκδήλωση "ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ".
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου, που αριθμεί περίπου 10.500 μέλη σε όλη την Ευρώπη, οργάνωσε το Συνέδριο του Διεθνούς Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη το 2010, με απώτερο σκοπό την επίσκεψη μας στην Βεργίνα και με συμμετοχή 280 συνέδρων, αλλά, χάρη στον ενθουσιασμό που υπήρξε από την επιτυχία του Συνεδρίου, και το 2012, πολυήμερη εκδρομή στην Κρήτη με εξίσου πολύ καλά αποτελέσματα και κριτικές.
Το Σεπτέμβριο 2014 (4-11.9.2014) θα πραγματοποιήσουμε μία μεγάλη εκδρομή στην Πελοπόννησο. Οι συμμετέχοντες υπερβαίνουν τους 140 και προέρχονται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η εκδρομή μας αρχίζει με την επίσκεψη μας στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Μεσσηνία. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Ολυμπία, την γύρω περιοχή και την Αρχαία Μεσσήνη, εκτός των άλλων εκδρομών που προετοιμάζονται για εκείνους που θα παρατείνουν την διαμονή τους στην περιοχή πέραν της αρχικής εκδρομής.Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 θα έχουμε πανσέληνο. Σκεφτήκαμε λοιπόν, και αφού ο καθηγητής  κύριος Πέτρος Θέμελης δήλωσε σύμφωνος, και με την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να οργανώσουμε μία εκδήλωση ανοικτή στο κοινό μέσα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης (υπολογίζουμε περίπου στην συμμετοχή 2000 ατόμων). Ζητήσαμε από την  σοπράνο κυρία Σόνια Θεοδωρίδου να τραγουδήσει ελληνικά τραγούδια με την συνοδεία της Orchestra Mobile.
Πιστεύουμε ότι μία τέτοιου είδους εκδήλωση θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προς όφελος της περιοχής αλλά και της χώρας μας λόγω της εκτεταμένης διαφήμισης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  Το περιοδικό του Διεθνούς Συλλόγου  σε τρεις  διαδοχικές εκδόσεις των 22.000 αντιτύπων (Φεβρουάριος 2014,  Μάιος 2014 και Ιούλιος 2014) με εκτεταμένες αναφορές στην περιοχή αλλά και στην εκδήλωση, κυκλοφόρησε ήδη όπου  και αν κατοικούν όλοι οι πρώην υπάλληλοι, μέλη η όχι του Συλλόγου.
Πιστεύουμε ακόμα ότι  οι πρώην υπάλληλοι είναι ισχυροί αναμεταδότες στη χώρα τους λόγω των καθηκόντων που άσκησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενημέρωση τους σε ότι αφορά την  χώρα μας είναι ζωτικής σημασίας. Πολλές φορές μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις τα μηνύματα που μπορούμε να περάσουμε στους αλλοδαπούς φίλους μας είναι ίσως  σημαντικότερα  από ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκ πρώτης όψης.
Θα κοπούν εισιτήρια και όλα τα έσοδα που θα υπάρξουν από την έκδοση αυτών των εισιτηρίων θέλουμε να τα δώσουμε ως δωρεά είτε για την συνέχιση των ανασκαφών της Αρχαίας Μεσσήνης είτε για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Χώρου.

Συνάντηση εκπρόσωπων αστυνομίας με τον δήμαρχο Πύλου-Νέστορος για θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών

kafantaris67Συ­νάν­τη­ση με εκ­προ­σώ­πους της Α­στυ­νο­μι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας εί­χε το πρω­ί του Σαβ­βά­του, 19 Ι­ου­λί­ου 2014, στο γρα­φεί­ο του, ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης, με σκο­πό να συ­ζη­τη­θούν θέ­μα­τα σχε­τι­κά με την α­σφά­λεια των πο­λι­τών στον Δή­μο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος.
Κα­τά τη διά­ρκεια της συ­νάν­τη­σης, συ­ζη­τή­θη­καν τα αι­τή­μα­τα των πο­λι­τών, οι α­στυ­νο­μι­κές δρά­σεις που πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν για θέ­μα­τα τρο­χο­νο­μι­κών πα­ρα­βά­σε­ων και η εν­τα­τι­κό­τε­ρη α­στυ­νό­μευ­ση των πε­ρι­ο­χών του Δή­μου Πύ­λου-Νέ­στο­ρος. Ο κ. Κα­φαν­τά­ρης, α­φού τους κα­λω­σό­ρι­σε και τους ευ­χα­ρί­στη­σε για την πα­ρου­σί­α τους, υ­πε­ρα­σπι­ζό­με­νος με σθέ­νος τις α­νάγ­κες και τις α­παι­τή­σεις των δη­μο­τών, ζή­τη­σε α­πό τον Ε­πι­θε­ω­ρη­τή Α­σφα­λεί­ας την ορ­γά­νω­ση εν­τα­τι­κό­τε­ρων πε­ρι­πο­λι­ών, αλ­λά και την κα­θη­με­ρι­νή εμ­φά­νι­ση της τρο­χαί­ας στους δρό­μους του Δή­μου, προς α­πο­φυ­γή α­τυ­χη­μά­των και προς συμ­μόρ­φω­ση των πο­λι­τών. Ό­πως α­νέ­φε­ρε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Κα­φαν­τά­ρης: «Εί­ναι γε­γο­νός η ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σί­α που έ­χει η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή με την Α­στυ­νο­μι­κή Υ­πη­ρε­σί­α. Ω­στό­σο, στην πα­ρού­σα πε­ρί­ο­δο που ο του­ρι­σμός βρί­σκε­ται στο ζε­νίθ του, ζη­τά­με τό­σο την πλή­ρη ε­πάν­δρω­ση των α­στυ­νο­μι­κών τμη­μά­των του δή­μου μας με προ­σω­πι­κό και μέ­σα ό­σο και την εν­τα­τι­κό­τε­ρη δρα­στη­ρι­ο­ποί­η­σή τους, προ­κει­μέ­νου να έ­χου­με την κα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή α­στυ­νό­μευ­ση στην πε­ρι­ο­χή. Μια πε­ρι­ο­χή ευ­αί­σθη­τη σε θέ­μα­τα λα­θρο­με­τα­νά­στευ­σης, κα­θώς κα­τά και­ρούς έ­χου­με την εμ­φά­νι­ση δι­ά­φο­ρων κρου­σμά­των. Ε­πο­μέ­νως, έ­χου­με την α­νάγ­κη α­πό ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο α­στυ­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, ει­δι­κά στην του­ρι­στι­κή πε­ρί­ο­δο που δι­α­νύ­ου­με.»
Με τη σει­ρά του, ο Αν­τι­στρά­τη­γος, Ε­πι­θε­ω­ρη­τής του κλά­δου Α­σφα­λεί­ας, Η­λί­ας Γε­ωρ­γό­που­λος, α­φού ά­κου­σε με προ­σο­χή τις θέ­σεις του Δη­μάρ­χου, δε­σμεύ­θη­κε να προ­βεί στις α­παι­τού­με­νες ε­νέρ­γει­ες για την ε­ξεύ­ρε­ση λύ­σε­ως, α­να­φέ­ρον­τας πως θα εν­τα­τι­κο­ποι­η­θούν οι πε­ρι­πο­λί­ες της α­στυ­νο­μί­ας στον Δή­μο. Ε­πί­σης τό­νι­σε: «Πρό­κει­ται να ε­νι­σχύ­σου­με τις δρά­σεις μας κα­τά της εγ­κλη­μα­τι­κό­τη­τας, στο­χεύ­ον­τας στην ευ­τα­ξί­α του τό­που. Ή­δη έ­χου­με πε­ρι­ο­ρί­σει τις εγ­κλη­μα­τι­κές ε­νέρ­γει­ες στην πε­ρι­ο­χή κα­τά έ­να με­γά­λο πο­σο­στό. Στο­χεύ­ου­με σε μια πα­ρου­σί­α αν­τά­ξια αυ­τής που ε­πι­θυ­μούν οι πο­λί­τες. Οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δρά­σεις α­στυ­νό­μευ­σης εί­ναι πλέ­ον μο­νό­δρο­μος.»
Ε­πι­προ­σθέ­τως, στη συ­νάν­τη­ση ο Δή­μαρ­χος α­παί­τη­σε την ά­με­ση ε­πα­να­λει­τουρ­γί­α του Α­στυ­νο­μι­κού Σταθ­μού Χώ­ρας, που να πλη­ροί τις α­πα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις και υ­πο­δο­μές, οι ο­ποί­ες θα ε­ξα­σφα­λί­ζουν τις κα­τάλ­λη­λες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας για το προ­σω­πι­κό και την τα­χύ­τε­ρη και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πο­λι­τών.
Στην συ­νάν­τη­ση πα­ρευ­ρέ­θη­σαν ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης, ο Αν­τι­στρά­τη­γος, Ε­πι­θε­ω­ρη­τής Κλά­δου Α­σφα­λεί­ας, Η­λί­ας Γε­ωρ­γό­που­λος, ο Υ­πο­στρά­τη­γος, Πε­ρι­φε­ρεια­κός Α­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Πε­λο­πον­νή­σου, Βα­σί­λει­ος Γε­ωρ­γα­κό­που­λος, η Τα­ξί­αρ­χος, βο­η­θός του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Α­στυ­νο­μι­κού Δι­ευ­θυν­τή Πε­λο­πον­νή­σου, Κων­σταν­τί­να Κο­ρώ­νη, ο Τα­ξί­αρ­χος, Δι­ευ­θυν­τής Πε­ρι­φε­ρεια­κής Δι­εύ­θυν­σης Α­σφα­λεί­ας, Αν­δρέ­ας Α­πο­στο­λό­που­λος, ο Α­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Μεσ­ση­νί­ας, Α­δα­μάν­τιος Μη­τρό­που­λος, ο Δι­οι­κη­τής του Α­στυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Πύ­λου, Δη­μή­τριος Ροί­δης, ο Αν­τι­δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Πε­ρι­κλής Κον­το­γό­νης, ο Πρό­ε­δρος του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, Πα­να­γι­ώ­της Πε­τρό­που­λος, ο Πρό­ε­δρος του Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου, Θε­ό­δω­ρος Χα­ρα­μα­ράς, ο Αν­τι­δή­μαρ­χος Προ­στα­σί­ας του Δη­μό­τη, Νι­κό­λα­ος Βάγ­γα­λης και ο Πρό­ε­δρος Κοι­νω­νι­κής Μέ­ρι­μνας και Α­θλη­τι­σμού, Γιά­ννης Σαρ­δέ­λης.

Το Ειδικό Αναπτυξιακό θα «ωριμάσει» έργα για το επόμενο «ΕΣΠΑ»

Εργαλείο προετοιμασίας για την ωριμότητα έργων, ώστε με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου να μπορούν άμεσα να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, θα αποτελέσει το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, το οποίο έχει εγκριθεί ειδικά για την Περιφέρεια με 120.000.000 ευρώ.
Όπως διευκρίνισε μιλώντας στο «Θάρρος» η θεματική αντιπεροφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου, η κατεύθυνση και η στόχευση θα αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης – κωμόπολης, δηλαδή στην προοπτική ανάπτυξης πόλεων, εκτός πρωτεύουσας των νομών, με επίκεντρο την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Ήδη έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος, με ενεργή τη συμμετοχή των Δήμων. Στο Συντονιστικό Όργανο του Ειδικού Αναπτυξιακού, από πλευράς Μεσσηνίας, συμμετέχει ο δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος.
 
Στόχοι
Κατά την κα Νικολάκου, στις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού και οργάνωσης του νέου προγράμματος δίνεται βαρύτητα στη διαδικασία της bottom up προσέγγισης (από κάτω προς τα πάνω): «Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, με τη συμμετοχή των πολιτών και τον κοινωνικό διάλογο, αποτελούν εργαλεία για την ετοιμότητα της παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, ώστε να εργαστούμε με κοινό στόχο το παρόν και το μέλλον όλων στην Πελοπόννησο.
Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το 2012, θα παίξει ρόλο μετάβασης από την 4η Προγραμματική Περίοδο στη start up διαδικασία για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020».
Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και η ανάγκη αποτύπωσης της ωριμότητας και ετοιμότητας υλοποίησης των προτεινόμενων έργων προϋποθέτουν την κατάρτιση σχεδίων δράσης, τα οποία αποτελούν γνώμονα ολοκληρωμένου σχεδιασμού.
Αυτά είναι:
-Σχέδιο δράσης για τις ενέργειες Ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού. (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.)
-Σχέδιο δράσης για τον προγραμματισμό έργων διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας
-Σχέδιο δράσης για το σχεδιασμό έργων και δράσεων για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη (γεωργία - κτηνοτροφία - αλιεία)
-Ολοκλήρωση   του   περιβαλλοντικού  σχεδιασμού   και  δίκτυο   προστατευόμενων περιοχών Περιφέρειας Πελοποννήσου
-Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας
-Σχέδιο δράσης για την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ταυτόχρονα, όλα αυτά θα αποτελέσουν εργαλεία δημοσιότητας και διαβούλευσης και θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδριάσεις - ημερίδες της αρμόδιας Επιτροπής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Ερώτηση Πετράκου για την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του λιμανιού της Κορώνης

koroni1Ε­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σε ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος προς τους Υ­πουρ­γούς Ε­σω­τε­ρι­κών, Οι­κο­νο­μι­κών και Α­νά­πτυ­ξης & Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, για την με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έγ­κρι­ση των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων α­πό την Α­πο­κεν­τρω­μέ­νη Δι­οί­κη­ση για την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου προ­στα­σί­ας του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης.
Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Πε­τρά­κος α­να­φέ­ρει στην ε­ρώ­τη­σή του:«Τον Δε­κέμ­βριο του 2008 στο λι­μά­νι της Κο­ρώ­νης έ­γι­ναν με­γά­λες ζη­μι­ές α­πό την θα­λασ­σο­τα­ρα­χή. Τα έρ­γο α­πο­κα­τά­στα­σης των ζη­μι­ών, που έ­γι­νε το 2009, χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε ως ε­πεί­γον και πή­ρε α­παλ­λα­γή πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων. Για να προ­χω­ρή­σει ό­μως το έρ­γο της β’ φά­σης για την προ­στα­σί­α του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης, εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη η νο­μι­μο­ποί­η­ση των εγ­κα­τα­στά­σε­ων που α­να­κα­τα­σκευ­ά­στη­καν. Η νο­μι­μο­ποί­η­ση των εγ­κα­τα­στά­σε­ων α­παι­τεί την έγ­κρι­ση των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων του ε­κτε­λε­σμέ­νου έρ­γου α­πο­κα­τά­στα­σης.
Η έγ­κρι­ση των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων γί­νε­ται α­πό ε­πι­τρο­πή της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης, η ο­ποί­α συ­νε­δριά­ζει με­τά α­πό εν­το­λή του Γ.Γ. Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης. Η ε­πι­τρο­πή αυ­τή δεν έ­χει συ­νε­δριά­σει α­κό­μα και εί­ναι ά­γνω­στο πό­τε αυ­τό θα γί­νει.Ε­πι­πλέ­ον ε­ρω­τη­μα­τι­κά υ­πάρ­χουν για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου. Το 2011 η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου εί­χε α­να­κοι­νώ­σει ό­τι υ­πάρ­χει το πο­σό του 1,5 εκ. ευ­ρώ για την ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου α­πό τις δη­μό­σι­ες ε­πεν­δύ­σεις. Το πρό­γραμ­μα δη­μο­σί­ων ε­πεν­δύ­σε­ων ό­μως έ­χει πε­ρι­κο­πεί δρα­μα­τι­κά και εύ­λο­γα γεν­νι­ούν­ται ε­ρω­τή­μα­τα για την χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου.
Ε­ρω­τών­ται οι αρ­μό­διοι υ­πουρ­γοί:
Πό­τε θα συ­νε­δριά­σει η αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, ώ­στε να εγ­κρι­θούν οι πε­ρι­βαλ­λον­τι­κοί ό­ροι των έρ­γων α­να­κα­τα­σκευ­ής του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης για να προ­χω­ρή­σει η β’ φά­ση του έρ­γου προ­στα­σί­ας του λι­μα­νιού της Κο­ρώ­νης;
Υ­πάρ­χουν τα α­πα­ραί­τη­τα πο­σά, τα ο­ποί­α έ­χει α­να­κοι­νώ­σει α­πό το 2011 η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου ό­τι εί­ναι δι­α­θέ­σι­μα α­πό το ΠΔΕ, για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του έρ­γου;»

Οι ΑΝΕΛ θα επανακτήσουν την εκλογική τους δύναμη

Θεόδωρος Τζανετάκης, Γιάννης Μοίρας και Δημήτρης ΜπαρμπετσέαςΘεόδωρος Τζανετάκης, Γιάννης Μοίρας και Δημήτρης Μπαρμπετσέας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προσδοκούν ότι όχι μόνο θα επανακτήσουν την εκλογική τους δύναμη αλλά θα αποτελέσουν και τον ρυθμιστικό παράγοντα στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. Αυτό τόνισε το απόγευμα της Δευτέρας, στην Καλαμάτα, ο γραμματέας των ΑΝΕΛ, Γιάννης Μοίρας, που δεν απέκλεισε πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι εξελίξεις τρέχουν, δεν αποκλείεται τίποτα»…
Ο Γιάννης Μοίρας, που γυρίζει όλη την Ελλάδα και συνεργάζεται με τα μέλη των κομματικών οργανώσεων των ΑΝΕΛ για τη νέα οργάνωση και την πολιτική ετοιμότητα του κόμματος, υποστήριξε ότι το ηθικό των μελών των Ανεξάρτητων Ελλήνων «δεν είναι διόλου πεσμένο, αντιθέτως υπάρχει μια νέα κατάσταση εγρήγορσης και θετικής προοπτικής». Πρόσθεσε ότι «δεν μας πτοεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς», αλλά αντίθετα υπάρχει η προσδοκία ότι οι ΑΝΕΛ θα αποτελέσουν την επιλογή των ψηφοφόρων που απεγκλωβίζονται από τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, εντάσσεται και το ενδιαφέρον που δείχνουν διάφορα κοινωνικά κινήματα, πρόσωπα και προσωπικότητες για συμπόρευση με τους ΑΝΕΛ, όπως σημείωσε ότι συνέβη με τον Νίκο Νικολόπουλο και τον πολιτικό του φορέα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.
Ακόμη ο γραμματέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι η κυβέρνηση ασκεί μια «πρωτοφανή αυθαιρεσία σε βάρος των ΑΝΕΛ. Αυτά που συμβαίνουν δεν γίνονταν ούτε στα απολυταρχικά καθεστώτα της παλιάς Λατινικής Αμερικής»! Χαρακτηριστικά επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μοίρασε στα κόμματα τη χρηματοδότηση για τις ευρωεκλογές κατά τέτοιο τρόπο ώστε η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ να πάρουν από 1,5 εκατ. Ευρώ, κάποια άλλα κόμματα που είπε ότι βρίσκονται στο τέλμα της ανυπαρξίας, αλλά ουσιαστικά λειτουργούν σαν δεκανίκι της κυβερνητικής πολιτικής πήραν 600.000 ευρώ, ενώ οι ΑΝΕΛ πήραν μόλις 50.000 ευρώ και αυτά με μεγάλα εμπόδια. Επίσης ο κ. Μοίρας σημείωσε ότι τα κανάλια αρνήθηκαν να προβάλουν το προεκλογικό σποτ των ΑΝΕΛ, οι οποίοι χρειάστηκε να κάνουν προσφυγή προκειμένου να προβληθεί, για λίγες όμως ημέρες. Πάντως τόνισε ότι τα μέλη και οι φίλοι των ΑΝΕΛ συνεχίζουν να αγωνίζονται και να πιστεύουν ότι θα τους δικαιώσει ο λαός, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχει κανένα λόγο να ψηφίσει τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ.
Τέλος είπε ότι οι ΑΝΕΛ είναι το μόνο κόμμα που μένει σταθερό στις θέσεις και τις αρχές του, σε αντίθεση με άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που «όσο μυρίζει εξουσία τόσο ρίχνει νερό στο κρασί του», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε τους δανειστές ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους. Τόνισε λοιπόν ο κ. Μοίρας ότι η θέση των ΑΝΕΛ είναι σταθερή και συγκεκριμένα ότι ένα μεγάλο ποσοστό του δημόσιου χρέους είναι επαχθές και επονείδιστο και γι’ αυτό θα διαγραφεί.

Στον Πύλο Γεωργόπουλος, Γεωργακόπουλος - Επί τάπητος το θέμα της ασφάλειας

Στον Πύλο Γεωργόπουλος, Γεωργακόπουλος - Επί τάπητος το θέμα της ασφάλειας
Συνάντηση με εκπροσώπους της Αστυνομικής Υπηρεσίας είχε το πρωί του Σαββάτου στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτριος Καφαντάρης, με σκοπό να συζητηθούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών στον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα
αιτήματα των πολιτών, οι αστυνομικές δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για θέματα τροχονομικών παραβάσεων και η εντατικότερη αστυνόμευση των περιοχών του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Ο Δήμαρχος, αφού τους καλωσόρισε και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, υπερασπιζόμενος με σθένος τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δημοτών, ζήτησε από τον Επιθεωρητή Ασφαλείας την οργάνωση εντατικότερων περιπολιών, αλλά και την καθημερινή εμφάνιση της τροχαίας στους δρόμους του Δήμου, προς αποφυγή ατυχημάτων και προς συμμόρφωση των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καφαντάρης: «Είναι γεγονός η άριστη συνεργασία που έχει η Δημοτική Αρχή με την Αστυνομική Υπηρεσία. Ωστόσο, στην παρούσα περίοδο που ο τουρισμός βρίσκεται στο ζενίθ του, ζητάμε τόσο την πλήρη επάνδρωση των αστυνομικών τμημάτων του δήμου μας με προσωπικό και μέσα όσο και την εντατικότερη δραστηριοποίησή τους, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή αστυνόμευση στην περιοχή. Μια περιοχή ευαίσθητη σε θέματα λαθρομετανάστευσης, καθώς κατά καιρούς έχουμε την εμφάνιση διάφορων κρουσμάτων. Επομένως, έχουμε την ανάγκη από εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό, ειδικά στην τουριστική περίοδο που διανύουμε.»
Με τη σειρά του, ο Αντιστράτηγος, Επιθεωρητής του κλάδου Ασφαλείας, κ. Ηλίας Γεωργόπουλος, αφού άκουσε με προσοχή τις θέσεις του Δημάρχου, δεσμεύθηκε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση λύσεως, αναφέροντας πως θα εντατικοποιηθούν οι περιπολίες της αστυνομίας στον Δήμο. Επίσης τόνισε: «Πρόκειται να ενισχύσουμε τις δράσεις μας κατά της εγκληματικότητας, στοχεύοντας στην ευταξία του τόπου. Ήδη έχουμε περιορίσει τις εγκληματικές ενέργειες στην περιοχή κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Στοχεύουμε σε μια παρουσία αντάξια αυτής που επιθυμούν οι πολίτες. Οι προγραμματισμένες δράσεις αστυνόμευσης είναι πλέον μονόδρομος.»
Επιπροσθέτως, στη συνάντηση ο Δήμαρχος απαίτησε την άμεση επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Χώρας, που να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και υποδομές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτριος Καφαντάρης, ο Αντιστράτηγος, Επιθεωρητής Κλάδου Ασφαλείας, κ. Ηλίας Γεωργόπουλος, ο Υποστράτηγος, Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, κ. Βασίλειος Γεωργακόπουλος, η Ταξίαρχος, βοηθός του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου, κ. Κωνσταντίνα Κορώνη, ο Ταξίαρχος, Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφαλείας, κ. Ανδρέας Αποστολόπουλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας, κ. Αδαμάντιος Μητρόπουλος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου, κ. Δημήτριος Ροίδης, ο Αντιδήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Περικλής Κοντογόνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Θεόδωρος Χαραμαράς, ο Αντιδήμαρχος Προστασίας του Δημότη, κ. Νικόλαος Βάγγαλης και ο Πρόεδρος Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού, κ. Γιάννης Σαρδέλης.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

«Πεθαίνει, κυρία μου, αποφασίστε, θα τον σώσουμε ή όχι;»

«Αν σώσει ο γιατρός τον άνθρωπό σου, νιώθεις ότι του χρωστάς»
«Και να σας τα πω όλα, τι νόημα έχει;». Είναι η πρώτη φράση που ακούς όταν κάνεις ρεπορτάζ για γιατρούς και φακελάκια. Στη σκιά των καταγγελιών, οι ασθενείς κι οι συγγενείς τους νιώθουν ότι είναι μάταιο να μιλούν.

«Δεν υπάρχει κανείς να σε προστατεύσει. Οπότε, πληρώνεις», μου λέει ο Χ.Π. Από την αρχή της συζήτησης, ακούγεται δαγκωμένος. «Οσο ζούσε ο πατέρας μου, είχα υποσχεθεί να μην πω τίποτα. Τώρα, αφού το θέλετε, θα σας μιλήσω».

Ο πατέρας του μπήκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στον αριστερό γοφό. Ηταν το 2010, και ο πατέρας του ήταν 70 ετών. Ο Χ.Π. τα θυμάται όλα πολύ καθαρά. Ο γιατρός μού είπε ότι «σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να γίνει η επέμβαση γρήγορα. Αλλά δυστυχώς αυτή την εποχή εγώ έχω πολλή δουλειά, πολλούς ασθενείς». Ηταν κάτι σαν δημοπρασία: «Μου ζητούσε να δώσω πιο πολλά απ’ τους άλλους, για να πάει πιο ψηλά ο πατέρας μου στη λίστα». Ο Χ.Π. μου λέει ότι δεν το σκέφτηκε πολύ, γιατί «αληθινά, δεν νομίζω ότι μπορείς κάτι τέτοιο να το σκεφτείς πολύ». Απλώς έβγαλε τα λεφτά απ’ την τράπεζα και πήγε στο γραφείο του γιατρού. «Εδωσα 500 ευρώ, ο γιατρός τα πήρε χέρι με χέρι». Ο πατέρας του Χ.Π. εγχειρίστηκε δύο μέρες μετά. Η επέμβαση κράτησε μιάμιση ώρα. «Απ’ όταν βγήκε απ’ το χειρουργείο ο γιατρός», λέει ο νεαρός άνδρας, «δεν τον είδαμε ποτέ ξανά».

Ευγνωμοσύνη...

Μερικά πράγματα είναι κοινά σ’ όλες τις περιπτώσεις των γιατρών με τα φακελάκια. Οπως η εκμετάλλευση, όπως και η ευγνωμοσύνη. «Αν σώσει ο γιατρός τον άνθρωπό σου, νιώθεις ότι του χρωστάς», μου λέει η Ράνια Κ. Εκείνη έζησε με τον άνδρα της την εμπειρία τού να αρρωσταίνεις στην Ελλάδα. «Τον όγκο τον βρήκαν Σεπτέμβριο του 2011», λέει η γυναίκα. «Ως τότε δεν ήξερα τι θα πει νοσοκομείο. Στις εξετάσεις που κάναμε κατά καιρούς όλα πάντα ήταν καθαρά. Ο Νίκος ήταν τότε 63 ετών».

Ο καθηγητής που της σύστησαν το φακελάκι το ζήτησε σαν να ήταν μέρος της νόμιμης διαδικασίας. «Μου είπε ότι συνήθως για τέτοια περιστατικά παίρνει 2.000 ευρώ», λέει η ίδια. «Θυμάμαι πόσο άσχημα είχα νιώσει. Δεν μπορούσα καν να το πω στον Νίκο. Δεν ήξερε για τον καρκίνο. Νόμιζε ότι είναι μια ασήμαντη επέμβαση». Η γυναίκα κάνει μια παύση. «Το φακελάκι τού το έδωσα στο τέλος της εγχείρησης», λέει μετά. «Μου είπε “πήγαμε πολύ καλά” και του έδωσα τα λεφτά. Θυμάμαι την κίνησή του. Πρώτα έβαλε τα λεφτά στην τσέπη και μετά μου χτύπησε την πλάτη για παρηγοριά». Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική κι όμως στο τέλος όλες μοιάζουν ίδιες. Στην ιστοσελίδα edosafakelaki.org οι καταγγελίες για τους γιατρούς είναι πάνω από χίλιες. Το συνολικό ποσό απ’ τα φακελάκια αγγίζει τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Και τα μηνύματα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να πληρώσουν είναι τόσο λεπτομερή, που δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι αυτούς τους γιατρούς, που οι ασθενείς τους φωτογραφίζουν, δεν τους ελέγχει κανείς αρμόδιος. «Εδωσα 2.000 στον χειρουργό», γράφει ο Σ. «Μετά μου ζήτησε άλλα 600 για να προωθήσει η αναισθησιολόγος το περιστατικό. Μετά μου ζήτησε άλλα 500 για “διόδια”, 100 για τον εργαλειοδότη και 400 για να μη δημιουργηθεί θέμα με τη διοικήτρια». Σύνολο, 3.600 ευρώ που δόθηκαν εφέτος τον Ιούνιο σε καρδιοχειρουργό ενός νοσοκομείου που ο Σ. το αναφέρει ονομαστικά.

Δύο μήνες

Διαβάζοντας τα περιστατικά, διαπιστώνεις ότι η περίπτωση του άνδρα που πέθανε μετά την εγχείρηση στον Ευαγγελισμό δεν είναι από τις σπάνιες. Το πιο κλασικό κόλπο του γιατρού είναι να βάζει στην αναμονή εκείνους που μοιάζουν απρόθυμοι να πληρώσουν: «Εδωσα στον γιατρό, στο τμήμα ΩΡΛ, 400 ευρώ για μία επέμβαση», γράφει ένας απ’ τους ασθενείς στο edosafakelaki.org. «Αν δεν τα έδινα, θα περίμενα δύο μήνες για το χειρουργείο».

Στην περίπτωση της Ράνιας Κ., τίποτε δεν πήγε καλά. Ο άνδρας της κατέληξε έπειτα από δύο εβδομάδες στην εντατική. «Ενδονοσοκομειακή λοίμωξη», μου λέει. Τη ρωτάω αν μετάνιωσε που δεν κατήγγειλε το γιατρό. Δεν χρειάζεται χρόνο να σκεφτεί την απάντηση. «Θα είχα φοβερές τύψεις αν δεν είχα δώσει τα χρήματα. Είναι έξω απ’ τον χορό αυτοί που σου λένε “δεν είναι σωστό να δώσεις λεφτά”. Θα αφήσεις τον άνθρωπό σου να πεθάνει για δύο χιλιάδες ευρώ; Γιατί εμένα ο γιατρός έτσι μου είπε. “Πεθαίνει, κυρία μου. Αποφασίστε. Θα τον σώσουμε ή όχι;”».


ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

Ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό

Την παταγώδη αποτυχία όλων των προηγούμενων προσπαθειών συμμαζέματος των ασφαλιστικών ταμείων καταδεικνύουν τα στοιχεία μελέτης του ΚΕΠΕ.
Η μελέτη θέτει και το περίγραμμα των αλλαγών στο ασφαλιστικό που θα προωθηθούν από την κυβέρνηση το φθινόπωρο.
Μετά το 2010 καταγράφηκε έκρηξη συνταξιοδοτήσεων, που τελικώς επιβάρυνε το σύστημα. Το φαινόμενο συνταξιοδοτήσεων σε ηλικίες γύρω στα 50 έτη παραμένει, ενώ οι ενοποιήσεις Ταμείων που επιχειρήθηκαν απέτυχαν.
Τα ευρήματα της μελέτης που παρουσιάζει στο σύνολό της το «Βήμα της Κυριακής» προδιαγράφουν τα νέα μέτρα που αναμένεται να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση το ερχόμενο φθινόπωρο.
Το περίγραμμα της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης προβλέπει:
-Eνοποιήσεις Ταμείων
-Eνοποιήσεις όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
-Kατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων
-Kαθιέρωση ενιαίων όρων ασφάλισης για όλους
-Eκ βάθρων αλλαγές στο σύστημα είσπραξης των εισφορών με ορίζοντα το 2017, οπότε οι αντίστοιχοι μηχανισμοί θα ενσωματωθούν στις εφορίες
-Eπανάκριση όλων των κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα
Η αναλογιστική μελέτη κατέδειξε σωρεία ευρημάτων που δείχνουν ότι το ασφαλιστικό συνεχίζει να νοσεί. Ενδεικτικά:
-Συνταξιούχοι ετών 50 σε μια δημογραφικά γερασμένη και οικονομικά προβληματική χώρα
-Κατακερματισμός και διοικητική πολυδιάσπαση των Ταμείων αλλά και Βαβέλ παροχών.
-Επιφανειακές, πρόχειρες, αναποτελεσματικές και δημοσιονομικά επιβλαβείς ενοποιήσεις Ταμείων
-Ενοποιήσεις με διατήρηση διαφορετικών λογιστηρίων, μη συμβατών πληροφοριακών συστημάτων αλλά και με παροχή επιλογής παροχών με το παλιό ή το νέο σύστημα
-Πολυνομία και διαφορετικότητα και στις παροχές επιδόματα πολλών ταχυτήτων ακόμα και εντός του ίδιου Ταμείου
-Ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ΙΚΑ που ξεπερνούν τις ετήσιες παροχές που κατέβαλε το Ταμείο (10,8 δισ. ευρώ)
-Η πλειονότητα των συνταξιούχων του ΙΚΑ φεύγει νωρίτερα κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων, ενώ οι ένστολοι καθίστανται συνταξιούχοι στο 53ο έτος.

"Σουρωτήρι" το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Μεταμόρφωσης !

Όλο το καλοκαίρι απερίγραπτο το θέαμα (τριτοκοσμικό)!!! 

Πάνω από Δέκα διαρροές  στο δίκτυο επί μήνες  αλλά κανενός υπευθύνου το αυτί ΔΕΝ ιδρώνει !!!
 Νερό υπάρχει για τους υπευθύνους του Δήμου Πύλου –Νέστορος  και φροντίζουν να το αφήνουν επί μήνες να κυλά στους δρόμους της Μεταμόρφωσης  οι οποίοι αδυνατούν ή δεν θέλουν  να επισκευάσουν  τις βλάβες του δικτύου .

Πιθανόν φροντίζουν να υπάρχει βούρκος  έν  αφθονία για τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών που κυριολεκτικά …κάνουν πάρτυ όταν βραδιάζει !
Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Μεταμόρφωσης είναι  «σουρωτήρι  » μας  ποτίζουν  με νερό φούλ στο μικροβιακό φορτίο  από τις διαρροές και  οξυδώσεις και πλέον τίθεται θέμα δημόσιας υγείας για κατοίκους και επισκέπτες της Μεταμόρφωσης .
 Αν υπάρχουν  και λειτουργούν ακόμα ,υγειονομικές  αρχές στον τόπο μας έχουν καθήκον να επέμβουν  άμεσα  για την προστασία της υγείας όλων μας 

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Βόμβα χρεών: 4.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών την ημέρα

Βόμβα χρεών: 4.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών την ημέρα

Σε οικονομικό αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν όχι μόνο να πληρώσουν τις οφειλές τους αλλά ακόμα και να ενταχθούν σε ρυθμίσεις.
Οπως αναφέρει το Εθνος της Κυριακής «όμηροι» της Εφορίας είναι 2,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι καθώς οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξάνονται μήνα με τον μήνα με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.
Ηλεκτρονική «επιδρομή» στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων που χρωστούν στο Δημόσιο έχουν εξαπολύσει τους τελευταίους μήνες οι εφορίες, με αποτέλεσμα να εκδίδονται ακόμη και 4.000 κατασχετήρια ανά ημέρα.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικά τα στοιχεία που δείχνουν την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Πάνω από 6 δισ. ευρώ δεν πληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι ληξιπρόθεσμες συνολικά είναι πάνω από τα 67 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά κάθε μήνα προστίθεται ένα δισ. ευρώ στα χρέη που δεν μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες προς το δημόσιο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με κατασχέσεις των λογαριασμών τους αλλά και με δήμευση της ακίνητης περιουσίας τους. Κι όλα αυτά τη στιγμή που η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για φέτος ολοκληρώνεται και οι φόροι που καλούνται να πληρώσουν εκατομμύρια πολίτες υπολογίζονται σε πάνω από 1.500 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο. Μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να πληρωθούν 11 δισ. ευρώ με το οικονομικό επιτελείο να φοβάται ότι η «βόμβα» των απλήρωτων φόρων και εισφορών θα τινάξει στον αέρα και τον προϋπολογισμό και το πρωτογενές πλεόνασμα.
Υπενθυμίζεται ότι η προστασία από πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας ισχύει μέχρι το τέλος του 2014 και κανείς δε γνωρίζει τι θα συμβεί σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που δηλώνουν αντικειμενική αδυναμία να καταβάλουν φόρους εισοδήματος, τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα πρέπει να πληρωθεί σε πέντε ακριβές δόσεις και βεβαίως τα τέλη κυκλοφορίας στο τέλος του χρόνου.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes